അമ്മക്ക് മകന്‍ ഒരു Tattoo Surprise കൊടുത്തു 😍 😍 😍 അമ്മ ഇഷ്ടം…

62

തൻ്റെ കയ്യിൽ അമ്മ എന്ന് പച്ച കുത്തി സർപ്രൈസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മകൻ… ഇതു കാണുന്ന അമ്മയുടെ സന്തോഷം… (വീഡിയോ)

സ്വന്തം അമ്മയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം.. അമ്മക്ക് മകന്‍ ഒരു Tattoo Surprise കൊടുത്തു 😍 😍 😍 അമ്മ ഇഷ്ടം